Religious architecture

Copyright 2013, Coston d.o.o.

Prizidek k cerkvi Zaplaz